Anfibios e Réptiles

Fauna na comarca do Xallas
Santa Comba

 

Anfíbios e Réptiles

 

 

Nome vulgar

Especie

En castelan

Nota

Salamántiga galega, saramaganta Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga Anfibios
pintega común, sacabeira Salamandra salamandra Salamandra Anfibios
Pintafontes común Lissotriton boscai Tritón Ibérico Anfibios
Pintafontes verde Triturus marmoratus Tritón jaspeado Anfibios
Sapiño pinto, sapiño pintoxo Discoglossus galganoi Sapillo pintojo Ibérico Anfibios
Sapiño comadrón, sapo parteiro Alytes obstetricans sapo partero común Anfibios
Sapo común, sapo cunqueiro Bufo bufo Sapo común Anfibios
Sapo corriqueiro Bufo calamita Sapo corredor Anfibios
Ra de santo Antón, rela común Hyla arborea Ranita de san Antonio Anfibios
Ra patilonga Rana iberica Ranita patilarga Anfibios
Ra verde,ra verdella Pelophylax perezi Rana común Anfibios
Ra vermella Rana temporaria Rana bermeja Anfibios
Esgonzo común Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico Réptiles
Lagarto arnal Lacerta Timon lepidus Lagarto ocelado Réptiles
Lagarto das silvas Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro Réptiles
Lagarta galega Podarcis bocagei Lajartija de bocage Réptiles
Lagarta dos penedos Podarcis hispanicus Lagartija Ibérica Réptiles
Escancer común Anguis fragilis Lución Réptiles
Cobra lagarteira común Coronella austriaca Culebra lisa europea Réptiles
Culebra lagarteira meridional Coronella girondica Culebra lisa meridional Réptiles
Serpe riscada Rhinechis scalaris Culebra de escalera Réptiles
Cobregón Malpolon monspessulanus Culebra bastarda Réptiles
Cobra viperina Natrix maura Culebra viperina Réptiles
Cobra de colar Natrix natrix Culebra de collar Réptiles
Víbora de Seoane    (velenosa) Vipera seoanei Víbora de Seoane Réptiles

Santa Comba na memoria

Historia fotográfica de Santa Comba

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *