Fauna especies en perigo

Fauna na comarca do Xallas
Santa Comba

 

 

Fauna en perigo de extición

Especies do catálogo da categoría de fauna en perigo de extición. Algúns exemplos:

Artrópodos
(Austropotamobius pallipes) Caranguexo de río
(Gomphus graslini) Gomphus graslini
(Macromia splendens) Macromia splendens
(Zerynthia rumina) Bolboreta arlequín

Aves
(Anas crecca) Cerceta (Poboación nidificante)
(Aquila chrysaetos) Aguia real
(Botaurus stellaris) Abetouro
(Burhinus oedicnemus) Alcaraván
(Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica) Escribenta das canaveiras
(Gallinago gallinago) Becacina común (Poboación nidificante)
(Milvus milvus) Millafre real
(Numenius arquata) Mazarico real (Poboación nidificante)
(Puffinus mauretanicus) Furabuchos balear
(Tetrao urogallus subsp. cantabricus) Pita do monte
(Tetrax tetrax) Sisón
(Uria aalge) Arao (Poboación nidificante)
(Vanellus vanellus) Avefría (Poboación nidificante)

Mamíferos
(Ursus arctos) Oso

Moluscos
(Bolma rugosa) Bolma rugosa
(Eastonia rugosa) Eastonia rugosa
(Elona quimperiana) Caracol de Quimper
(Margaritifera margaritifera) Ameixa perlífera de río

Réptiles
(Chalcides bedriagai) Esgonzo ibérico (Poboacións insulares e da provincia de A Coruña)
(Dermochelys coriacea) Tartaruga de coiro
(Emys orbicularis) Sapo-concho común

Fauna vulnerable

Especies do catálogo da categoría de fauna vulnerable. Algúns exemplos:

Anfibios
(Chioglossa lusitanica) Saramaganta
(Discoglossus galganoi) Sapiño pinto (Poboacións insulares)
(Hyla arborea) Estroza
(Lissotriton boscai) Pintafontes común (Poboacións insulares)
(Pelobates cultripes) Sapo de esporóns
(Rana iberica) Ra patilonga
(Rana temporaria subsp. parvipalmata) Ra vermella
(Salamandra salamandra) Píntega común (Poboacións insulares)

Artrópodos
(Aricia morronensis) Aricia morronensis
(Cerambyx cerdo) Capricornio das aciñeiras

Aves
(Bubo bubo) Bufo real
(Charadrius alexandrinus) Píllara das dunas
(Circus cyaneus) Gatafornela
(Circus pygargus) Tartaraña cincenta
(Haematopus ostralegus) Gavita (Poboacións nidificantes)
(Hieraaetus fasciatus) Aguia perdigueira
(Himantopus himantopus) Pernalonga
(Hydrobates pelagicus) Paíño pequeno
(Ixobrychus minutus) Garza pequena
(Luscinia svecica) Papoazul
(Neophron percnopterus) Voitre branco
(Perdix perdix) Charrela
(Phalacrocorax aristotelis) Corvo mariño cristado
(Rissa tridactyla) Gaivota tridáctila
(Scolopax rusticola) Arcea (Poboación nidificante)

Cnidarios
(Eunicella verrucosa) Eunicella verrucosa

Equinodermos
(Echinus esculentus) Ourizo de mar

Mamíferos
(Galemys pyrenaicus) Aguaneira
(Miniopterus schreibersii) Morcego das covas
(Myotis bechsteinii) Morcego de Bechstein
(Myotis blythii) Morcego de orellas de rato pequeno
(Myotis emarginata) Morcego de orellas fendidas
(Myotis myotis) Morcego de orellas de rato grande
(Myotis mystacina) Morcego de bigotes
(Phocoena phocoena) Toniña
(Rhinolophus euryale) Morcego mediterráneo de ferradura
(Rhinolophus ferrumequinum) Morcego grande de ferradura
(Rhinolophus hipposideros) Morcego pequeno de ferradura
(Tursiops truncatus) Arroaz real

Moluscos
(Anodonta cygnea) Ameixa de río
(Geomalacus maculosus) Lesma
(Potomida littoralis) Potomida littoralis
(Unio pictorum) Unio pictorum

Peixes e Agnatos
(Alosa alosa) Sábalo
(Gasterosteus aculeatus) Espinós
(Petromizon marinus) Lamprea (Poboación do Cantábrico e Arco Ártabro)

Réptiles
(Anguis fragilis) Escáncer común
(Caretta caretta) Tartaruga mariña común
(Iberolacerta galani) Lagartixa leonesa
(Iberolacerta monticola) Lagartixa serrana (Poboacións baixa altitude A Coruña/montaña de Ourense)
(Lacerta lepida) Lagarto arnal (Poboacións insulares)
(Lacerta vivipara) Lagartixa das brañas
(Natrix maura) Cobra viperina (Poboacións insulares)
(Natrix natrix) Cobra de colar (Poboacións insulares)
(Rhinechis scalaris) Serpe riscada (Poboacións insulares)

Santa Comba na memoria

Historia fotográfica de Santa Comba

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *